Till alla frustrerade svenskar – ett nytt parti!

kulturpolitik_940

För alla som är frustrerade över den politiska utvecklingen i Sverige, både med regering och den s k oppositionen, och inte känner att SD är det bästa alternativet, finns det nu ett nytt parti; – Borgerlig Framtid. Det består av avhoppade politiker från olika partier och av privatpersoner.

Kolla gärna in deras partiprogram; det är kristallklart, dvs ”vanlig” borgerlig politik. Det är gratis att bli medlem för närvarande och det går bra att stötta med en slant (de jobbar ideellt).

Här är ett förkortat sammandrag ur delar av deras program:

Migration och integration – sammanfattning
Sverige ska primärt ge de behövande hjälp i närområdet. För de som kommer hit ska huvudinriktningen vara att de efterhand ska kunna återvända, tillfälliga uppehållstillstånd ska därför vara regel. Anhöriginvandring ska endast tillåtas om den ursprunglige immigranten kan försörja den anhörige.

Försvaret – sammanfattning
Sverige ska kunna försvara hela sitt territorium. Borgerlig Framtid vill återinföra ett totalförsvar som innefattar både militärt försvar och civilförsvar, en blandning av professionella soldater och värnpliktiga. Borgerlig Framtid vill ha en utredning om NATO-medlemskap.

Offentliga sektorns omfattning – sammanfattning
Sveriges omfattande offentliga sektor ska minskas. Flera myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, kan rationaliseras eller avvecklas. Antalet riksdagsledamöter bör minskas och deras arvoden ska fastställas på ett tydligare sätt. Personligt ansvar är viktigt i en demokrati, därför ska tjänstemannaansvaret inom offentliga myndigheter återinföras.

Skola och utbildning – sammanfattning
Inga elever ska lämna grundskolan med ofullständiga betyg och kunskaper, därför vill Borgerlig Framtid – som i Finland – införa läroplikt istället för skolplikt. Fler lärarledda lektioner, betyg från första klass och förbättrad lärarstatus är andra åtgärder som ska lyfta den svenska skolan.

Säkerhet och trygghet – sammanfattning
Sverige måste åter bli ett säkert land att leva i. För att uppnå detta ska bland annat straffskalorna för grova brott höjas, de automatiska straffrabatterna ska tas bort, det ska göras till regel att utländska medborgare som begår upprepad brottslighet eller brottslighet som inte är ringa utvisas samt att det införs permanent närområdespolis. Därtill ska gränskontrollerna skärpas för att minska införseln av droger och vapen.

Bostadspolitik – sammanfattning
För att förbättra bostadsmarknaden behöver Plan & Bygglagen (PBL) reformeras så att fler olika former av byggstandard kan tillåtas. En avgift för överklagan av bygglov ska också införas.

Familjepolitik – sammanfattning
Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras. Gifta par ska ges möjlighet till fri sambeskattning samt kunna dela på intjänade pensionspoäng.

EU – sammanfattning
Sverige är en stor nettobetalare till EU och borde därför agera mer kraftfull som kravställare. Bland annat ska krav ställas på minskade kostnader för administration och jordbruksstödet. Sverige ska behålla kronan som sin valuta och inte gå med i EMU.

Hälso- och sjukvård – sammanfattning
Det ska satsas mer på hälsoförebyggande åtgärder såsom fysisk aktivitet och bättre inomhusmiljö för att förbättra folkhälsan. Läkarnas administrativa uppgifter ska minskas. Utländska medborgare som befinner sig i Sverige ska betala för vård, tandvård och medicin.

Kulturpolitik – sammanfattning
Borgerlig Framtid värnar om det svenska kulturarvet, som utgör grunden för nationen och medborgarnas identitet. Mycket av kultursektorn bärs upp av ideella krafter. Den ska stärkas genom att privata bidragsgivare ges skatteavdrag.

 Miljö – sammanfattning
Förnybara energikällor ska på sikt ersätta fossila, bland annat genom ökade satsningar på järnväg och laddstationer för elbilar. Grön skatteväxling ska ske där kostnadsmässigt rimliga alternativ finns att tillgå. Sverige ska genom EU:s regi agera för en kraftfullare miljöpolitik, bland annat för att få ett rent Östersjön.

Närings- och finanspolitik – sammanfattning
Borgerlig Framtid vill minska arbetsgivaravgifterna samt låta egenföretagare slippa arbetsgivaravgifter för den förste anställde. Grundavdraget för inkomstskatten behöver höjas och skatteavdrag för penninggåvor till ideella föreningar bör höjas. Samtidigt ska ränteavdraget minskas och offentliga bidrag ska, där så är möjligt, övergå till en kombinerad bidrags- och lånemodell, liknande den CSN tillhandahåller nu.

Äldreomsorg – sammanfattning
Efter ett långt förvärvsliv har våra äldre förtjänat bra pension och god äldreomsorg. Då ska man få kunna fortsätta att arbeta efter 65 år till reducerad beskattning. Givetvis ska makar få bo ihop på äldrehemmet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s